1. ಮಂಚಿಟಿಕೆ

  ♪ manciṭike
   noun
  1. = ಮಂಜಿಟ್ಟಿಗೆ.
 2. ಮಂಚಿಟಿಗೆ

  ♪ manciṭige
   noun
  1. = ಮಂಜಿಟ್ಟಿಗೆ.
 3. ಮಂಚಟಿಕೆ

  ♪ mancaṭike
   noun
  1. = ಮಂಜಿಟ್ಟಗೆ.