1. ಮಂಚಲ್ಪಿಡಿ

    ♪ mancalpiḍi
      verb
    1. = ಮಂಚಲ್ವಿಡಿ.