1. ಮಂಚಟಿಕೆ

  ♪ mancaṭike
   noun
  1. = ಮಂಜಿಟ್ಟಗೆ.
 2. ಮಂಚಿಟಿಕೆ

  ♪ manciṭike
   noun
  1. = ಮಂಜಿಟ್ಟಿಗೆ.
 3. ಮಂಚಿಟಿಗೆ

  ♪ manciṭige
   noun
  1. = ಮಂಜಿಟ್ಟಿಗೆ.