1. ಮಂಗುಱವಳ್ಳಿ

  ♪ manguṛavaḷḷi
   noun
  1. = ಮಂಗರವಳ್ಳಿ.
 2. ಮಂಗಱವಳ್ಳಿ

  ♪ mangaṛavaḷḷi
   noun
  1. = ಮಂಗರವಳ್ಳಿ.
 3. ಮಂಗುಱುವಳ್ಳಿ

  ♪ manguṛuvaḷḷi
   noun
  1. = ಮಂಗರವಳ್ಳಿ.