1. ಮಂಗಾರೆಮುಳ್ಳು

  ♪ mangāre muḷḷu
   noun
  1. = ಮಂಗರೆ.
  2. the spiny shrub or small tree Randia dumetorum ( = R. spinosa).
 2. ಮುಂಗಾರಿಮಳೆ

  ♪ mungāri maḷe
   noun
  1. = ಮುಂಗಾರುಮಳೆ.
 3. ಮುಂಗಾರುಮಳೆ

  ♪ mungāru maḷe
   noun
  1. the rains got during the first part of the rainy season (from April to October); the rain brought by southwest winds.