1. ಮಂಗಾಟಿಕೆ

    ♪ mangāṭike
      noun
    1. = ಮಂಗಾಟ.