1. ಮಂಗಳವಱೆ

    ♪ mangaḷavaṛe
      noun
    1. = ಮಂಗಳವರೆ.