1. ಮಂಗಳತಾಳಿ

    ♪ mangaḷa tāḷi
      noun
    1. = ಮಂಗಳಸೂತ್ರ.