1. ಮಂಗಲ್ಯಕ

  ♪ mangalyaka
   noun
  1. = ಮಂಗಳ್ಯಕ.
 2. ಮಾಂಗಲ್ಯಕ

  ♪ māngalyaka
   noun
  1. the annual plant Cicer arientinum of Papilonaceae family.
  2. its pea or its split pot; Bengal gram.
 3. ಮಂಗಳ್ಯಕ

  ♪ mangaḷyaka
   noun
  1. the pea plant Vicia hirusta ( = Ervum hirsutum) of Papilionaceae family.
  2. its pea.