1. ಮಂಗಲಮಣಿ

    ♪ mangala maṇi
      noun
    1. = ಮಂಗಳಸೂತ್ರ.