1. ಮಂಗಲಪಾಠಕ

  ♪ mangala pāṭhaka
   noun
  1. = ಮಂಗಳಪಾಠಕ.
 2. ಮಂಗಳಪಾಠಕ

  ♪ mangaḷa pāṭhaka
   noun
  1. a man employed in a palace, whose duty is to sing auspicious songs, and to proclaim the titles of a king at dawn.
 3. ಮುಂಗಾಲುಪುಟಿಕೆ

  ♪ mungālu puṭike
   noun
  1. = ಮುಂಗಾಲುಪುಟಿಗೆ.
 4. ಮುಂಗಾಲುಪುಟಿಗೆ

  ♪ mungālu puṭige
   noun
  1. an evasive, equivocal or tricky talk.
 5. ಮುಂಗಾಲ್ಪುಟಿಗೆ

  ♪ mungālpuṭige
   noun
  1. = ಮುಂಗಾಲುಪುಟಿಗೆ.