1. ಮಂಗರೋಳಿ

  ♪ mangarōḷi
   noun
  1. = ಮಂಗರವಳ್ಳಿ.
 2. ಮುಂಗರುಳು

  ♪ mungaruḷu
   noun
  1. the first section of the small intestine, between the stomach and the jejunum; duodenum.
 3. ಮುಂಗುರುಳ್

  ♪ munguruḷ
   noun
  1. = ಮುಂಗುರುಳು.
 4. ಮುಂಗುರುಳು

  ♪ munguruḷu
   noun
  1. a lock of hair on the forehead; the forelock.
 5. ಮುಂಗೊರಳು

  ♪ mungoraḷu
   noun
  1. the front portion of the neck.