1. ಮಂಗನಬಳ್ಳಿ

    ♪ mangana baḷḷi
      noun
    1. = ಮಂಗನಉಡಿದಾರ.