1. ಮಂಕುವೊಯ್

    ♪ mankuvoy
      noun
    1. = ಮಂಕುಕವಿ.