1. ಪಂಚಗೌಳ

    ♪ panca gauḷa
      noun
    1. = ಪಂಚಗೌಡ.