1. ಪಂಚಕಳಶ

    ♪ panca kaḷaśa
      noun
    1. = ಪಂಚಕಲಶ.