1. ಪಂಗುಳ

  ♪ paŋguḷa
   noun
  1. a man having a crippled leg or legs; a lame man.
 2. ಪಂಕಿಳ

  ♪ paŋkiḷa
   adjective
  1. = ಪಂಕಿಲ1.
 3. ಪಂಕಿಳ

  ♪ paŋkiḷa
   noun
  1. = ಪಂಕಿಲ2.
 4. ಪಂಗುಳೆ

  ♪ paŋguḷe
   noun
  1. = ಪಂಗೋಳಿ.
 5. ಪಂಗೂಳಿ

  ♪ paŋgūḷi
   noun
  1. = ಪಂಗೋಳಿ.
 6. ಪಂಗೋಳಿ

  ♪ paŋgōḷi
   noun
  1. a contemptible or useless man.
 7. ಪಿಂಕುಳಿ

  ♪ piŋkuḷiu
   noun
  1. a man having the qualities generally attributed to women, as weakness, timidity, lack of courage etc.; an effeminate man.
 8. ಪಿಂಗಳ

  ♪ piŋgaḷa
   adjective
  1. = ಪಿಂಗಲ1.
 9. ಪಿಂಗಳ

  ♪ piŋgaḷa
   noun
  1. = ಪಿಂಗಲ2.
 10. ಪಿಂಗಳ

  ♪ piŋgaḷa
   noun
  1. = ಪಿಂಗಲೆ - 3.
 11. ಪಿಂಗಳಿ

  ♪ piŋgaḷi
   noun
  1. = ಪಿಂಗಲಿ.
 12. ಪಿಂಗಳೆ

  ♪ piŋgaḷe
   noun
  1. = ಪಿಂಗಲೆ.
 13. ಪಿಂಗೋಳ್

  ♪ piŋgōḷ
   noun
  1. the rear or hinder part of anything.
 14. ಪೆಂಕುಳಿ

  ♪ peŋkuḷi
   noun
  1. a man having qualities that are regarded as characteristic of women and girls, as weakness, cowardliness, etc.; a coward.
  2. mad dog.
  3. madness; lunacy; insanity.
  4. a mad man.
  5. a ghost or spectre.
  6. the state of being excited; excitement.
 15. ಪೇಂಕುಳಿ

  ♪ pēŋkuḷi
   noun
  1. = ಪೇಕುಳಿ.
 16. ಪೈಂಗಳ

  ♪ paiŋgaḷa
   noun
  1. = ಪೈಂಗಲ.