1. ಪಂಕೇರುಹ

  ♪ paŋkēruha
   noun
  1. = ಪಂಕಜ - 1 & 2.
 2. ಪಂಕರುಹ

  ♪ paŋkruha
   noun
  1. = ಪಂಕಜ - 1 & 2.