1. ನಂದಿವಟ್ಟಲು

    ♪ nandivaṭṭalu
      noun
    1. = ನಂದಿಬಟ್ಟಲು.