1. ನಂದಿಯ ಕೋಲು

    ♪ nandiya kōlu
      noun
    1. = ನಂದಿಕಂಬ.