1. ನಂದಿಕೋಲು

  ♪ nandi kōlu
   noun
  1. = ನಂದಿಕಂಬ.
  2. ನಂದಿ ಕೋಲು ಕುಣಿತ nandi kōlu kuṇita = ನಂದಿಯ ಕುಣಿತ.
 2. ನಂದುಗಳ್ಳಿ

  ♪ nandugaḷḷi
   noun
  1. the spurge plant Euphorbia tirucalli of Euphorbiaceae family.