1. ನಂದಿಕೇಶ್ವರ

    ♪ nandikēśvara
      noun
    1. = ನಂದಿಕೇಶ.