1. ನಂದಿಕೇಶ

    ♪ nandikēśa
      noun
    1. = ನಂದಿ - 3.
    2. Śiva.