1. ನಂದಾವೆಳಕು

    ♪ nandāveḷaku
      noun
    1. = ನಂದಾದೀಪ.