1. ನಂದಾವಳ

  ♪ nandāvaḷa
   noun
  1. = ನಂದಾದೀಪ.
 2. ನಂದಾವುಳ

  ♪ nandāvuḷa
   noun
  1. = ನಂದಾದೀಪ.
 3. ನಂದಿವಾಳ

  ♪ nandivāḷa
   noun
  1. = ನಂದಿಬಟ್ಟಲು (?).