1. ನಂದಾಬೆಳಕು

    ♪ nandā beḷaku
      noun
    1. = ನಂದಾದೀಪ.