1. ನಂದಾದ್ಯುತಿ

    ♪ nandā dyuti
      noun
    1. = ನಂದಾದೀಪ.