1. ನಂದಾದೀವಿಗೆ

  ♪ nandā dīvige
   noun
  1. = ನಂದಾದೀಪ.
 2. ನಂದದೀವಿಗೆ

  ♪ nanda dīvige
   noun
  1. = ನಂದಾದೀಪ.