1. ನಂದಾದೀಪ್ತಿ

    ♪ nandā dīpti
      noun
    1. = ನಂದಾದೀಪ.