1. ನಂದವರ್ತಿ

    ♪ nandavarti
      noun
    1. = ನಂದಿಬಟ್ಟಲು.