1. ನಂಟುವಳಿ

    ♪ naṇṭuvaḷi
      noun
    1. = ನಂಟತನ.