1. ನಂಟಿಕೆ

    ♪ naṇṭike
      noun
    1. = ನಂಟತನ.