1. ನಂಟಸ್ತಿಕೆ

  ♪ naṇṭastike
   noun
  1. = ನಂಟತನ.
 2. ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆ

  ♪ neṇṭastike
   noun
  1. = ನೆಂಟತನ.
 3. ನೆಂಟಸ್ಥಿಕೆ

  ♪ nenṭasthike
   noun
  1. = ನೆಂಟತನ.