1. ನಂಟಸ್ತನ

  ♪ naṇṭastana
   noun
  1. = ನಂಟತನ.
 2. ನೆಂಟಸ್ತನ

  ♪ neṇṭastana
   noun
  1. = ನೆಂಟತನ.