1. ನಂಟಸ್ತ

  ♪ naṇṭasta
   noun
  1. = ನಂಟ - 1.
 2. ನೆಂಟಸ್ತ

  ♪ neṇṭasta
   noun
  1. = ನೆಂಟ - 1.
 3. ನೆಂಟಸ್ಥ

  ♪ nenṭastha
   noun
  1. = ನೆಂಟ - 1.