1. ನಂಟರ್ತನ

    ♪ naṇṭartana
      noun
    1. = ನಂಟತನ.