1. ನಂಜುಬಟ್ಟಲು

    ♪ nanju baṭṭalu
      noun
    1. = ನಂದಿಬಟ್ಟಲು.