1. ನಂಜವಟ್ಟು

    ♪ nanjavaṭṭu
      noun
    1. = ನಂದಿಬಟ್ಟಲು.