1. ನಂಗುಲಿಕ

  ♪ naŋgulika
   noun
  1. the plant Gloriosa superba of Liliaceae family.
 2. ನಾಂಗುಲಿಕ

  ♪ nāŋgulika
   noun
  1. the plant Gloriosa superba of Liliaceae family.
 3. ನಾಂಗುಲಿಕ

  ♪ nāŋgulika
   noun
  1. the strong-scented herb Ruta graveolens (= R. angustifolia) of Rutaceae family, the fragrance of which repels snakes; rue.
 4. ನಾಂಗುಲೀಕ

  ♪ nāŋgulīka
   noun
  1. = ನಾಂಗುಲಿಕ1.
 5. ನಾಂಗಲಿಕ

  ♪ nāŋgalika
   noun
  1. = ನಾಂಗುಲಿಕ1.