1. ಢಾಳವಿಸು

  ♪ ḍhāḷavisu
   verb
  1. = ಢಾಳಯಿಸು2.
 2. ಡಾಳವಿಸು

  ♪ ḍaḷavisu
   verb
  1. = ಡಾಳಯಿಸು1.