1. ಢಳಾಯಿತ

  ♪ ḍhaḷāyita
   noun
  1. = ಢಲಾಯಿತ.
 2. ಡಳಾಯಿತ

  ♪ ḍaḷāyita
   noun
  1. = ಡಲಾಯಿತ.
 3. ಡಳಾಯ್ತ

  ♪ ḍaḷāyta
   noun
  1. = ಡಲಾಯಿತ.
 4. ಢಳಾಯತ

  ♪ ḍhaḷāyata
   noun
  1. = ಢಲಾಯಿತ.