1. ಢಮಢಮತ್ಕಾರ

    ♪ ḍhamaḍhamatkāra
      noun
    1. = ಢಮಢಮ.