1. ಢಕ್ಕೆವಾಜಿಸು

  ♪ ḍhakke vājisu
   verb
  1. to play ಢಕ್ಕೆ.
 2. ಡಕ್ಕೆವಾಜಿಸು

  ♪ ḍakke vājisu
   verb
  1. to play the percussion instrument ಡಕ್ಕೆ.
  2. (fig.) to make continuous, annoying sound.