1. ಢಂಕೃತಿ

  ♪ ḍham křti
   noun
  1. = ಢಂ.
 2. ಟಂಕೃತಿ

  ♪ ṭaŋkřti
   noun
  1. = ಟಂಕಾರ.
 3. ಠಂಕೃತಿ

  ♪ ṭhaŋkřti
   noun
  1. = ಠಂಕಾರ.
 4. ಟಂಕೃತ

  ♪ ṭaŋkřta
   noun
  1. = ಟಂಕಾರ.