1. ಠಾಣಗಾಱ

    ♪ ṭhāṇagāṛa
      noun
    1. = ಠಾಣೆಗಾರ.