1. ಟವುಳಿಕಾಱ

  ♪ ṭavuḷikāṛa
   noun
  1. = ಟವಳಿ - 4.
 2. ಠವುಳಿಕಾಱ

  ♪ ṭha
   noun
  1. = ಠವಣೆ1- 4.
 3. ಟವಳಿಗಾಱ

  ♪ ṭavaḷigāṛa
   noun
  1. = ಟವಳಿ - 4.