1. ಟವಳಿಗಾರ

    ♪ ṭavaḷigāra
      noun
    1. = ಟವಳಿ - 4.