1. ಟಕ್ಕುಟೌಳಿ

    ♪ ṭakkuṭauḷi
      noun
    1. = ಟಕ್ಕು1 - 1.