1. ಟಕ್ಕುಟವಳಿ

  ♪ ṭakkuṭavaḷi
   noun
  1. = ಟಕ್ಕು1 - 1.
 2. ಠಕ್ಕುಠವಳಿ

  ♪ ṭhakku
   noun
  1. = ಠಕ್ಕು1 - 1.
 3. ಠಕ್ಕುಠವುಳಿ

  ♪ ṭhakku
   noun
  1. = ಠಕ್ಕು1 - 1.