1. ಟಂಕಮುದ್ರೆ

    ♪ ṭaŋka mudre
      noun
    1. = ಟಂಕನ.